OKYANUS KOLEJİ

-

İlkokul

İLKOKUL EĞİTİMİ

EĞİTİM FELSEFEMİZ

“Nasıl bir eğitim?” sorusuna verdiğiniz cevap eğitiminizi özgün kılar.

VİZYON: Değişen dünya dinamikleri bağlamında, yerel değerleriyle evrensel değerleri çok kültürlülük temelinde özümseyen, kendisiyle ve yaşadığı çevreyle barışık, üretim yeteneği olan; ruhu, zihni, duyguları ve bedeni eğitilmiş mutlu bireyler yetiştirmek, eğitim felsefemizin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

MİSYON: Yetenek Merkezli Eğitim Modeli anlayışımızla, çoklu zekâ ve tam öğrenme etkinliklerini ön plana çıkaran, kendisini keşfederek ve çevresiyle bütünleşerek öğrenen mutlu bireyler yetiştirmektir.

NEDEN OSEP?

İnsan ile düşünce, insanın var olduğu günden beri onunla hep iç içe olmuştur. Sürekli düşünüyor olma durumu, eğitimin tarih boyunca şekillenmesinde en temel itici motor gücü anlamına gelmektedir. Bir disiplin olarak felsefe; akıl, madde, ruh ilişkisi bağlamına birbirinden farklı ekoller olarak etkileriyle ve temsilcileriyle günümüze kadar gelmişler ve sürekli birbirlerini etkileyerek farklı eğitim felsefelerinin hayat bulmasına zemin hazırlamışlardır.

MODELİN İSMİ VE TEMEL YAKLAŞIMLARI

Okyanus Kolejleri İlkokul eğitim modelinin ismi "OSEP" başlığı altında "Ocean Smart Educatıon Programe" diye ifade edilmekte olup, Okyanus Akıllı Eğitim Programı diye geçmektedir. Modelin Temelini "SMART" kavramının ilk harflerinin temsil ettiği, öğrenme modelleri ve yaklaşımları oluşturmaktadır

S SUSTAINNABLE SÜRDÜRLEBİLİRLİK
M MASTEROF LEARNING TAM ÖĞRENME
A APPLIED UYGULAMALI
R REFLECTIVE LEARNING YANSITICI ÖĞRENME
T TALENT BASED YETENEK MERKEZLİ

AKADEMİK ZÜMRELER

"Eğitimde ortak akıl, bir öğretmeni bin öğretmen yapar."

Okyanus Kolejleri, eğitim adına yapılan tüm işlerde ortak aklı esas alır. Gerek tüm kampüs öğretmenlerinin katıldığı genel zümrelerde, gerekse okul içi zümrelerde planlama, ders tasarımları akademik ve sosyal tüm etkinlikler ve içerikler bu çerçevede ele alınır. Akademik temel derslerin yanı sıra konsept derslerle okyanus öğrencisi zengin bir yelpazede eğitim almaktadır.

 
 

BİRİNCİ SINIFA HAZIR ÖĞRENCİ

"Öğrencileri sınıflara yerleştirirken dikkat edilecek dinamikler, bütün bir geleceğe damgasını vurabilir."

Eğitim yolculuğu ilk düğmenin doğru yerden iliklenmesiyle başlar. Minik ana sınıf öğrencileri, nitelikli iletişim kurabilmesi ve günlük yaşamını başarılı bir şekilde sürdürebilmesi için konuşma, dinleme, yazma, okuma, görsel okuma ve sunu olmak üzere, beş temel dil becerisini kazanmış olması gerekir. Bu beş temel becerinin öğrencilere kazandırılabilmesi ve çocukların okula karşı olumlu bir tutum geliştirebilmeleri için, çocukların okul olgunluğuna ulaşmış olmaları gerekmektedir.

Okyanus Kolejleri, öğrencilerin gözlem yapma, düşünme, fikir üretme ve yorum yapma yeteneklerini geliştirmek, okulda öğrendikleri konular ile ilgili, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak ve öğrencilerin bilimsel yöntemi tanımalarına ortam oluşturmak için her yeri laboratuvar kabul eder.

 
 

DÜŞÜNME BECERİLERİ VE YARATICILIK

"Yarının yetişkinlerinin ihtiyaç duyacağı yaşam becerileri için!"

Türkçe ve Fen Bilimleri gibi bir disiplini olan Düşünce Becerileri ve Yaratıcılık dersinin vizyonu; düşünme sürecinde temel düşünme becerilerini kullanarak, kişisel bir düşünme geleneği oluşturma ve bunu yaşam becerisine dönüştürerek, farklı düşüncelere hoşgörü gösteren bireyler yetiştirmeyi hedefler. Okyanus Koleji öğrencileri bu dersle 1. Sınıftan 3. Sınıfa kadar, sarmal bir müfredatla geleceğin yetişkinlerinin ihtiyaç duyacağı zihinsel performans ve stratejik bakış açısıyla eğitim alırlar. Özel hazırlanmış ders kitabı ve kitlerden oluşan Düşünme Becerileri ve Yaratıcılık dersi 30 haftaya bölünmüş aktiviteler, her hafta Farkındalık ve Üretkenlik, Düşünme Becerileri, Kule kent, Yansımalar, 3 Boyut Derinlik, Çöz Bakalım ve Yaratıcı Yazarlık etkinliklerini içerir.

 
 

EKO OKYANUS

"Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak."

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler, hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çeşitli konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

 
 

DENEYLERLE BİLİME DOĞRU

"Denemeden Öğrenme!"

"Öğrenmeyi Öğretiyoruz" ilkesiyle yola çıkan ve bu ilkenin aydınlığında eğitim vermeye devam eden Okyanus Kolejleri, öğrencilerinin hayatına yeni bakış açıları ve farklı ufuklar katmanın bir adım ötesine geçirir. Öğrencilerin, hayatın tam içinden farklı roller alabilmelerine, deneyerek öğrenmelerine olanak sağlayacak bir yenilikle, Fen ve Teknoloji Laboratuvarı etkinlikleriyle yoluna devam eder.

 
 

OKYANUSTA OKU_YORUM

"Okumanın okyanusunda yorumlamanın keyfine varmak, kitaba yolculuğun en güzel heyecanıdır aslında."

Öğrencilerin okuma ile ilgili farklı ve eğlenceli yaşantılar geçirerek deneyim kazanmaları, kitap okumanın kendilerine sağladığı faydaları fark etmeleri çok önemli. Okyanuslu bir öğrenci, günün ilk dersinde hangi ders olursa olsun ilk 10 dakika kitap okuyarak derse başlar. Uzun zaman dilimi içinde tekrar eden bu etkinliklerle okuma alışkanlığı oluşturulurken, aynı zamanda bir okuma kültürü de oluşturulmaktadır.

Okyanus Kolejleri ilkokullarında “Okuma Çemberi” yöntemiyle kitaplar okutulmaktadır. Öğrencilerin seçtikleri kitaplara göre oluşturulan gruplarda, okudukları bölümleri belirli aralıklarla tartıştıkları, bir öğretim yöntemi olan okuma çemberi, bireysel okuma uygulaması ile işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin birleştirilmiş halidir. Yöntem özellikle okuma alışkanlığı, okuduğunu anlama, kendini ifade etme, sözel dil, sosyal etkileşim gibi becerileri kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Yöntemin uygulanmasında; ilk olarak, öğretmen okunacak kitapları belirler. Kitap sayısı, her grupta en fazla 6 öğrenci olacak şekilde planlanır.

Gruplar ilk toplantıda, seçtikleri kitabı uygun sayıda bölüme ayırır, toplantı günlerini belirler, kitap sunum projesine karar verir ve rolleri dağıtılır. Yaygın olarak kullanılan roller; sorgulayıcı, bölüm lideri, bağ kurucu ve sanatçı, özetleyici, araştırmacı, sözcük avcısı, sahne düzenleyici, karakter ustası, gözlemci ve film eleştirmenidir. Her rolün okunan bölümle ilgili bir görevi bulunmaktadır. Sonraki grup toplantıları bu roller tarafından hazırlanan çalışmalar üzerinden yürütülür. Grup üyeleri her toplantıya ilgili bölümü okumuş ve görevini yapmış olarak katılırlar. Okumalar bittikten sonra her grup hazırladığı projeyle, kendi kitabını diğer gruplara anlatır. Kitabın türü, sayfa sayısı, kaç toplantıda bitirileceği, roller ve proje şekli sınıf seviyesine göre farklılık göstermektedir.

 
 

GEZ GÖR EĞLEN ÖĞREN

İl içi ve il dışı yapılan geziler, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini, tarih ve doğa bilinci kazanmalarını, gözlem yapmalarını sağlar. Bir ürünün oluşum sürecini gözlemek emeğe saygıyı pekiştirirken, tarihi bir mekânı gezmek geçmişle güçlü bir bağ oluşturmaya katkı sağlar. Doğal tarihi ve kültürel mekânların gezilmesi, müzelerin ziyaret edilmesi, okulu dört duvar arasından çıkarmak anlamına gelir. Sanattan estetiğe, bilimden teknolojiye, tarihten kültüre gezip görüp eğlenip öğrenmek, Okyanuslu bir öğrencinin yaşam biçimidir. Birden fazla duyu organının katıldığı, deneyime dayalı açık öğrenme alanları öğrencilerin vizyon ufkuna ciddi katkılar sağlar.

 
 

ÖĞRETMENİMLE RANDEVUM VAR!

"Özgüvenli birey hem iradesiyle hem sorumluk bilinciyle toplumun en büyük dinamiğidir."

Okyanus Kolejleri ilkokulları, öğrencinin akademik gelişimi kadar sosyal ve duygusal gelişimini de önemser . "Öğretmenimle Randevum Var!" etkinliği adı altında tüm öğrenciler, dönemde en az bir kere öğretmenleriyle bireysel olarak görüşme yaparlar. Bu görüşmelerle öğretmen ve öğrenci arasında güvene dayalı yakın ilişkiler kurar, öğrencilerin kendilerini birey olarak görmeleri sağlanmış ve benlik algıları geliştirilmiş olur. Aynı zamanda öğretmen için öğrenciyi yakından tanıma fırsatı doğmuş olur.

 
 

AKILLI TAHTA ve İNTERAKTİF

"Dijital çağa geçerken."

"Balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz!" anlayışıyla hareket eden Okyanus Kolejleri, bu yolda ilerleyebilmek için tüm imkânlarını kullanır. Bireysel öğrenme, proje tabanlı öğrenme, altı şapka gibi bir çok tekniğin yanında teknolojiyi son noktasına kadar kullanmaktadır.

İlkokul 3. ve 4. sınıflarda yer alan akıllı tahta eğitimi ile konular hem görsel, hem de işitsel ortam yaratarak dersler daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirilir.

Velileri eğitimin içine dahil edip, her şeyden bilgi sahibi olmaları sağlanarak daha kaliteli eğitim verilmektedir.

 
 

SINAVLAR & HAFTA SONU PERFORMANS ÇALIŞMASI-HSPÇ

"Ölçtüğümüz ve değerlendirdiğimiz her şeyi geliştirebiliriz."

ÖLÇME ARAÇLARI 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF AÇIKLAMA
HSPÇ - HAFTA SONU PERFORMANS ÇALIŞMASI İKİNCİ DÖNEM BAŞLAR HER CUMA
HBS - HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI - - OKULUN AÇILDIĞI İLK HAFTA
ADS - ARA DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ - KASIM,MART,NİSAN
DDS - DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME SINAVI - OCAK,HAZİRAN
 
 

İlkokul Bölüm Başkanı

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın

Arama

444 10 98