Okyanus Koleji - Öğrenmeyi Öğretiyoruz
Yetenek Merkezli Eğitim Modeli
Yetenek Merkezli Eğitim Modeli
Yetenek Merkezli Eğitim Modeli
AVANTAJLI KAYIT İÇİN Formu Doldurun, Sizi Arayalım

Okul Öncesi

Okyanus Kolejleri Okul Öncesi eğitiminde; ‘Her çocuk özeldir’ felsefesinden yola çıkılarak bireysel farklılıkları göz önünde tutulup, çocuklara bilgi aktarmak yerine, onları düşünmeye, araştırmaya , merak etmeye teşvik eden, en önemlisi öğrendiklerini hayatta nasıl uygulayabileceklerini gösteren bir eğitim programı uygulanmaktadır.

O’kids (Okyanus kids interactive discovery system)

Eğitim programı uygulamalarıyla, bütüncül bir yapı içinde farkındalık düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmek amacı ile Okyanus Kolejleri Okul öncesi ana programı O’kids sistemi uygulanmaktadır. Çocuklar oyun da öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Eğitim programının başlangıç noktası olarak “oyun” kullanılarak anlamlı öğrenme deneyimleri kazanmaları amaçlanmaktadır.

FASTRACKIDS

Çocukların görerek, dokunarak ve yaparak öğrendiği, eğlenceli ve interaktif bir ortamda, öğrenme sevgisini keşfetme konusunda çocukları cesaretlendirerek, eğitimsel bir avantaj sağlayan uluslararası öncü bir eğitim modelidir.

FasTracKids®programları çocukların iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve işbirliği becerilerini geliştirmeye amaçlamaktadır.

Güncel konular üzerinde ilerleyen program sonucunda çocukların gelişim süreci belgelenerek ilerleme raporları ailere sunulur.

İlgi ve Yetenek Odaları

Öğrencilerin yeteneklerini, ilgilerini, motivasyonları tanıdıktan sonra kendisiyle ortak yönü olan öğrenciler ile özel ortamlara alınarak psikolog, sınıf öğretmeni ve ilgili yetenek öğretmenlerinin gözlemi sonucu yönlendirmelerinin yapıldığı uygulamalardır.

Çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek, onların kendilerini güçlü hissettikleri alanları keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

UPRGRADE

Öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini takip eden ve süreklilik arz eden bir analiz sistemiyle öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bireysel çalışmaların yürütüldüğü bir programdır.

YABANCI DİL

Yabancı dil ediniminin keyifli hale getirilmesi ve hayata dair temalarla yaşam becerilerinin kazandırılması amaçlarını güden bir eğitim uygulamaları bütünüdür.

VİÜ ( Veli İletişim Üçgeni)

Öğrenci-Öğretmen-Veli üçgenin de çocuğun tüm gelişim sürecine aileninde katılımını sağlayan bir uygulamadır.

İlkokul – Üstün Zekalılar ve Yetenekliler İlkokulu

Okyanus Kolejleri ilkokul eğitiminde; sürdürülebilir gelişimin esas alındığı, tam öğrenme programının işlendiği, öğrencilerin yaşam boyu öğrenmede aktif rol aldığı, öğrenilen bilgi ve becerilerin günlük hayata yansıtıldığı yetenek merkezli bir eğitim programı uygulanır.

OSEP – (Okyanus Smart Eğitim Programı)

OSEP; öğrencilerin var olan potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayarak öğrenmelerini en üst seviyeye çıkaran özgün bir eğitim programıdır.

Kodlama

Yaparak yaşayarak öğrenme modeli ile dijital materyalleri kullanıp bilgiyi yapılandırma becerisi kazandırılır.

Robotik

Üstün zekalılar ve yetenekliler ilkokulu öğrencilerine , Matematiksel düşünce, problem çözme ve tasarım yeteneğini kullanarak temel mühendislik becerileri kazandırılır.

UPGRADE

Öğrencilerin bilişsel ve akademik becerilerinin takip edilerek, ihtiyaçlarına göre bireysel çalışmaların yürütüldüğü değerlendirme sistemidir.

Zenginleştirme Programı

Drama dersi ile düşünme, algılama, yorumlama, dinleme, konuşma gibi iletişim yetenekleri geliştirilirken, düşünme becerileri ile de eleştirel bakış acısı, sistemli-bütüncül ve esnek-alternatifli düşünebilme becerisi kazandırılır.

Yabancı Dil Eğitimi

Life Skills, Okyapedia ve 4.Sınıf Hazırlık Programı ile öğrencilerin; disiplinler arası yaklaşım ve oyun temelli yöntemle, yaşayan dile ulaşmaları sağlanarak çevirim içi olmaları ve dil edinimi kazanmaları amaçlanır.

Üstün Zekalılar - Yetenekliler Eğitimi

Dünya üstün zekalılar konseyi üyesi olan ilk okuldur. Akademisyen destekli eğitim sunulmaktadır.

Yetenek Kulüpleri

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri keşfedilip, bu becerileri doğrultusunda en uygun sanat, spor ve dil alanlarında eğitim görmeleri sağlanır.

Birey Odaklı Rehberlik

Öğrencilerin kişilik özellikleri ve kültürel kodları dikkate alınarak güncel ihtiyaçlarına yönelik yapılan danışmanlık çalışmaları ile değerler bilinci gelişmiş mutlu bireyler yetiştirilir.

Ortaokul

Okyanus Kolejleri Ortaokulunda; 21.yüzyılın ve geleceğin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılan, bunları günlük yaşamlarına kolayca aktaran, başarılı ve mutlu öğrenciler yetiştiren eğitim modeli uygulanır. Öğrencilerin mevcut yetenekleri keşfedilip becerileri geliştirilirken, kendilerini ifade edebildikleri yabancı dil ortamları sunulur. Her adımda sürecin ve sonucun yeterlilik ölçümü yapılarak geri bildirim verilir.

P-wise

Pearson Assured onaylı P-wise eğitim sistemi ile 21.yüzyıl bilim, yaşam ve okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi için öğrenciler; bilginin kaynağını araştıran, etkili iletişim kuran, muhakeme yapan ve problemlere çözüm üreten birey rolünü üstlenerek kendi öğrenme sürecinin öznesidir. Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamlarına aktarmasını sağlayan P-wise sistemi PISA’ dan yola çıkılarak oluşturulan sınavlarla ölçülür. P-wise eğitim sistemi ile öğrenciler küresel dünyada akranlarıyla aynı becerileri kazanmaları amaçlanır.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerin İngilizcenin dört temel becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek için verilen 5.sınıf hazırlık programı ve akademik eğitimin yanında kurallardan uzak, sınır koymadan, günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri ortamın sağlandığı Life Skills programı ile İngilizceyi okul dışında da hayatlarına taşıması amaçlanmaktadır.

Lise Giriş Sınavına Hazırlık

5. sınıftan itibaren başlayan; akıl yürütme, eleştirel düşünme, analiz etme, okuduğunu yorumlama, sonuç çıkarma gibi zihinsel becerilerin ölçüldüğü Liselere Giriş Sınavına hazırlık süreci, 8.sınıflarda yoğunlaştırılarak akademik, biyolojik ve psikolojik olarak yürütülür. Yapay zekâ platformu Okyanus Pusulam uygulaması üzerinden yapılan ölçme sonucunda ayrıntılı yeterlilik analizleriyle kişinin kendine uygun kariyer hedefine ulaşması hedeflenmektedir.

Yetenek Kulüpleri

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri keşfedilip, bu doğrultuda en uygun kültür, sanat, spor ve dil alanlarından eğitim görmeleri sağlanır.

Robotik ve Kodlama

Öğrencilerin hayal güçleri ile robotik ve kodlama üzerinde çalışma yaparken 3 boyutlu düşünme, buluş yapma duyguları kazanma, üretme ve yeteneklerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.

Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar

Öğrenciler donanımlı Fen Bilimleri laboratuvarlarında bilimsel çalışma basamaklarını, bilimsel bilginin nasıl geliştiğini kontrollü deneyler yaparak öğrenir ve Laboratuvar Uygulama sınavı ile ölçümü yapılır. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Dersinde öğrenciler, disiplinler arası çözümler geliştirerek ürün oluşturma, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşır. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezinden bilimsel çalışmalarda danışmanlık alan öğrencilere her yıl Türkiye ve dünya çapında bilimsel proje başarısı kazandırılır.

Anadolu Lisesi / Fen ve Proje Lisesi / Güzel Sanatlar Lisesi

Okyanus Kolejlerinde lise yılları üniversiteye ve kariyere hazırlıktır. Öğrencilerimize en doğru üniversiteyi ve en mutlu kariyeri kazandırmak için branş dersleri, yabancı dil, kariyer gelişim rehberliği, yetenek dersleri onlarca yılın deneyimi ile tasarlanıyor. Uluslararası iş dünyasının ve 21. yüzyılın beklentilerini karşılayacak nitelikte yeteneklerle donatılmış, özellikli gençler yetiştiriyoruz.

KEYS

"Üniversite ve Kariyer hazırlığında PEARSON ASSURED onaylı eğitim modeli: KEYS

KEYS, öğrencinin yeteneğini, ilgisini, kişilik özelliklerini MAPP™ ile keşfeden. Kariyer Gelişim Rehberliğiyle iş ve üniversite hayatına hazırlayan. Üniversite Hazırlık Sistemi ile yoğunlaştırılmış akademik eğitim veren. Okyanus PUSULAM'ın yapay zekâsı ile öğrencisine rehberlik ederek en doğru üniversite ve kariyer hedefine ulaştıran kariyer esaslı özgün bir eğitim sistemidir.

Üniversite Hazırlık Sistemi

Üniversite Hazırlık Sistemimiz ; ürettiğimiz kaynak yayınlarla, geliştirdiğimiz sınav hazırlık araçlarıyla, dijital öğretim platformlarıyla, öğrenciye özel ölçme değerlendirme süreçleriyle, sınav rehberlik hizmetleriyle ve TYT-AYT başarısına özel planlanmış haftalık ders saatleriyle en doğru üniversiteyi kazandırır.

BARGEM

BARGEM, öğrencilerin 21. yy becerilerini geliştiren Okyanus kolejlerine özel bir bilimsel araştırma ve geliştirme merkezidir. Öğrencilerimiz her yıl BARGEM’le sayısız ulusal ve uluslararası proje çalışması yürütür. Okyanus kolejleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Türkiye’nin en fazla TÜBİTAK için bilimsel proje üreten okuludur. BARGEM, çevreye duyarlı, üretime önem veren, inovatif düşüncelere sahip, araştıran, doğru bilgiye ulaşmayı bilen, sorgulayan ve öğrendiklerini hayata uygulayan bireyler yetiştirir.

Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerin bilgi seviyesine göre oluşturulan dil sınıflarında yapılan öğretim ve dünyanın her yerinde geçerli olan yeterlilik sertifikaları ile belgelenen yabancı dil eğitimi sayesinde öğrencilerimiz üniversitede hazırlık sınıfı okumalarına gerek kalmadan eğitimine devam eder.

Yoğun İngilizce eğitiminin yanında öğrenciler günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri ortamın sağlandığı Life Skills dersleriyle İngilizce pratiği kazanırlar.

Kariyer Gelişim Rehberliği

Lise yılları, ilgilerin, yeteneklerin daha belirgin ve kararlı hale geldiği bir dönemdir. Ve kişi yeteneğini tanıdıkça; kendini geliştirmek, hedeflerine ulaşmak için motive olur. Bu nedenle Okyanus Kolejlerinde öğrencinin kendini gerçekçi bir biçimde tanıyıp algılaması, kişisel özellikleri konusunda bilinçlenmesi, çeşitli meslekleri inceleyerek uygun seçimler yapması için MAPP™ , Kariyer Kulüpleri ve Kariyer Gelişim Saati destekli Kariyer Gelişim Rehberliği yapıyoruz.

İngilizce Eğitim Sistemi

Okyanus Kolejleri, İngilizce eğitimiyle; öğrencileri disiplinler arası düşünmeyi, araştırmayı, öğrenmeyi ve öğrendiklerini yaşam becerilerine dönüştürmeyi, kendini ana dili dışında bir dilde de ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Kulüp ve Yetenekler

Okyanus Kolejleri, öğencilerinin potansiyelinin akademik derslerle işlenmesinin yeterli gelmeyeceğine biliyor. İnsanı özel kılanın yeteneği olduğu, insanın yeteneğiyle bu hayatta başarılı ve mutlu bir yer bulduğuna inanıyor.Okullarımızı kuruluşundan itibaren niteliklli birer eğitim-öğretim ortamları olarak tasarlamakla kalmadık ayrıca öğrencilerimiz için birer yaşam merkezi olmasını da gözettik ve onların potansiyellerini fark edecekleri, onu kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri Yetenek Kulüpleri oluşturduk.

Sanatsal Yetenekler

Öğrencilerin kendi potansiyellerini tanımasına fırsat verip, onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sanatsal kulüp seçmelerine imkan sağlayan, yeteneği tanıyan, onu açığa çıkaran, öğrencilerimizin müzikal-ritmik,mantıksal,sözel,görsel ve sosyal zeka alanlarının gelişimini ortaya çıkaran bir eğitim programındır.

Sportif Kulüpler

Okyanus Kolejlerinde Sportif Kulüplerde Branş Eğitimleri

Okyanus Kolejleri kurulduğu günden itibaren akademik gelişimlerinin yanı sıra Yetenek Yönelim Sistemiyle Sportif Kulüplerimizde her yaş öğrencilerimizin “TEMEL HAREKET BECERİ - KOORDİNASYONUNUN İNCELENMESİ ,KEŞFEDİLMESİ,ÖZELLEŞTİRİLMESİ“ süreciyle birlikte birçok branşta eğitim saatleri içerisinde Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almış oldukları Sportif Kulüp Derslerinde branş eğitimiyle okullar arası müsabakalarda, Türkiye Şampiyonlarında ve Dünya şampiyonalarında öğrendiklerini uygular,başarıya dönüştürürler

Dil Kulüpleri

Yabancı dillere olumlu tutum geliştirmiş ve kendinde bu potansiyelin farkında olan öğrencilerimize daha fazlasını öğrenmelerine olanak sağlayarak; Çince-Fransızca-İspanyolca ve Almanca dilleri ve kültürlerine keşif yolculuğunda uzman kadromuzla onlara rota olmaktayız.

Kariyer Kulüpleri

Kendini ve meslekleri doğru tanıyan insan mutlu yaşar, başarılı bir kariyer inşa eder. Ve bu süreç genel kanının aksine küçük yaşlarda başlarken lise çağında ise güçlenir, hız kazanır.

Okulumuzda gençlerin sanatsal, sportif, dil yeteneklerini geliştirdiği kulüp faaliyetleri yanında 12 farklı Kariyer Kulübü ile mesleki ilgileri besleniyor, kariyer yolculuğuna rehberlik ediliyor.

Öğrencilerimizin her öğretim yılının başlangıcında MAPP™ Kariyer Testi ile belirlenen mesleki ilgi-yetenekleri uygun olarak seçebildikleri Kariyer Kulüpleri, gelecek hayallerine yakından bakmalarını sağlıyor. Kariyer Kulüplerinde öğrencilerimiz aktif rol alarak yönetim, organizasyon, planlama, liderlik, ekip çalışması, iletişim becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor.

Kariyer Kulüplerimiz:
 • Ekonomi ve İşletme Kariyer Kulübü
 • Fen Bilimleri Kariyer Kulübü
 • Havacılık Kariyer Kulübü
 • Hukuk Kariyer Kulübü
 • Girişimcilik ve İnovasyon Kariyer Kulübü
 • İletişim ve Halkla İlişkiler Kariyer Kulübü
 • Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Kariyer Kulübü
 • Mimarlık Kariyer Kulübü
 • Mühendislik Kariyer Kulübü
 • Psikoloji Kariyer Kulübü
 • Sosyal Bilimler Kariyer Kulübü
 • Sağlık Bilimleri Kariyer Kulübü

Okyanus Kolejleri öğrencileri, her kademede başarı ve yeteneklerini, Okyanus Kolejleri içerisinde geliştirilen yapay zeka platformu Okyanus Pusulam üzerinden takip eder ve ona göre çalışmalarını planlar.

Tüm Okyanus Kolejleri öğrencileri, Upgrade ölçme değerlendirme sistemi ile takip edilir.

Okyanus Kolejlerinin Okul öncesinden liseye kadar uyguladığı Yetenek Merkezli Eğitim Modeli, Uluslararası Ölçme ve Değerlendirme Kuruluşu olan "PEARSON ASSURED" dan Kalite Güvencesi Aldı.